خدمات حقوقی در ایران برای مهاجران

-دعاوی خانوادگی وطلاق

-دعاوی حقوقی موجر مستاجر ارث وتقسیم ترکه

-دعاوی ملکی و وصیتنامه

-قراردادهای تجاری مدنی

-دعاوی مربوط به دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری وامور کیفری