1. برنامه سرمایه گذاری و تجاری (Business) سرمایه گذاری و کارآفرینی
2. برنامه تخصصی – حرفه ای
3. مهاجرت از طریق خویشاوندی و ازدواج
4. مهاجرت پرستار خانوادگی (Live – In Caregiver)
5. ویزای تحصیلی (دانشجویی)
6. اجازه کار
7. ویزای توریستی