جغرافياي انگلستان :

كشور انگلستان با 244046 كيلومتر مربع وسعت معادل 93600 مايل مربع (هفتاد و چهارمين كشور جهان) در نيمكره شمالي، در غرب قاره اروپا، در شرق اقيانوس اطلس شمالي، در كنار درياي مانش از سمت جنوب، درياي شمال از مشرق و درياي ايرلند در مغرب، واقع شده و متشكل از دو قسمت اصلي است كه نصف النهار مبداء از جنوب شرقي آن (ناحيه گرينويچ در حومه لندن) مي گذرد. قسمتي از انگلستان (در ايرلند شمالي) با جمهوري ايرلند(ايرلند جنوبي) مرز مشترك دارد. سرزمين بريتانيا از مساحتي معادل كشور نيوزيلند و نيمي از خاك كشور فرانسه برخوردار ميباشد. اين سرزمين از چشم اندازهاي مختلفي برخوردار بوده و سهم عمده اراضي آن ، به جز مناطق شمالي و جنوب غربي، نسبتا مسطح و كم ارتفاع است و اين درحالي است كه بيشتر قسمتهاي ولز و اسكاتلند از سرزمينهاي كوهستاني متشكل مي گردد. به طور كلي مي توان گفت كه كشور انگلستان به ناحيه اي كوهستاني در شمال و غرب و ناحيه اي پست در شرق قابل تقسيم است كه دهانه رودخانه اگز (اگزتر) درجنوب غربي و رودخانه تيس (تي سايد) درشمال شرقي، تا حدودي مرز بين اين مناطق را مشخص مي نمايد. آب و هواي بريتانيا ، اگر چه بسيار متغير بوده و در تمام مواقع سال باراني است، معمولا ملايم و معتدل است. آب و هواي غرب كشور مرطوب و ملايم تر از شرق كشور است، درحاليكه شمال غربي مرطوبترين ناحيه كشور است. اسكاتلند و شمال كشور نيز از زمستان هاي سختي برخوردار بوده و از بارش برف زمستاني فراواني برخوردار مي باشند. جنوب شرقي كشور نيز از بهترين و گرمترين آب و هوا برخوردارمي باشد و اين درحاليست كه حتي دراين قسمتها نيز امكان بروز زمستانهاي طولاني، سرد و پربارش وجود دارد.متوسط درجه حرارت درماه ژانويه4درجه سانتيگراد (معادلF 39 )و طي ماه ژوئيه18درجه سانتيگراد(معادلF64)مي باشد. اگرچه ممكن است در تابستان درجه حرارت در جنوب شرقي بر26درجه سانتيگراد (F 79)بالغ گردد. اين كشور را مي توان از لحاظ طبيعي به سه ناحيه به ترتيب ذيل تقسيم نمود:

ناحيه اسكاتلند در شمال

قسمت اعظم ارتفاعات كشور در آن واقع گرديده و ناحيه اي سرسبز و پوشيده از چمنزار است كه قسمت عمده جنگل هاي كشور را در برگرفته است. رودهاي زيادي در آن جريان دارند كه از آن جمله مي توان به رودهاي دي، كلياد و توئيد اشاره نمود. آب و هواي انگلستان معتدل كوهستاني و اقيانوسي است. بلندترين نقطه آن قله بن نويس با 1343 متر ارتفاع است.

از جمله جزاير مهم كشور مي توان از جزاير شتلند، اوركني و هبريد (داخلي و خارجي) و جزيره هاي كوچكتر آيلي، لوئيس، مال، رم و ارن نام برد.

ناحيه آلستر ( ايرلند شمالي )

ناحيه آلستر، قسمتي از شمال جزيره ايرلند است، كه ناحيه اي نسبتا كم ارتفاع مي باشد، اما از نقاطي با ارتفاع زياد برخوردار بوده و جنگل هاي آن عمدتا در همين نواحي واقع شده اند.

رودهاي بن، رو و بلاك واتر از جمله مهم ترين رودها، و مگي و راتلي نيز از جمله مهمترين جزاير آن محسوب مي گردد. آب و هواي ناحيه مذكور، معتدل و مرطوب است.

ساير نقاط ( انگلند و ويلز )

مناطق انگلند و ويلز، قسمت جنوبي جزيره اصلي را شامل مي گردند. نواحي وسيعي از آن را جلگه ها، مراتع و نواحي پست پوشانده اند. نواحي مرتفع آن عمدتا در شمال و غرب واقع شده اند. از جمله مهمترين رودهاي مهم آن مي توان به تيمز (تايمز)، اوز، ايون، مرزي، هامبر، تاين، ترنت و سورن اشاره نمود. از جمله جزيره هاي مهم آن نيز مي نوان از جزايرهالي، انگلسي، وايت و شپي نام برد. بلندترين نقطه اين منطقه، قله سنودن با580/1متر ارتفاع مي باشد.

بطور كلي آب و هواي مناطق فوق، بعلت تأثيرپذيري از جريان گلف استريم كه تا كناره هاي غربي و جنوبي آن را فرا مي گيرد، معتدل و همراه با بارندگي هاي فراوان همراه مي باشد.

از جمله مهمترين بنادر مهم انگلستان نيز مي توان به بندر لندن در مصب رود تيمز، گلاسگو دركنار رود كلايد، ليورپول و بلفست در ساحل درياي ايرلند، كارديف در تنگه بريستول و ساوت همپتن در ساحل درياي مانش اشاره نمود.

 

ملاحظات سياسي انگلستان :

نوع حكومت كشور انگلستان، پادشاهي مشروطه است. ثبات سياسي كشور انگلستان فوق العاده بوده و يكي از با ثبات ترين سياستهاي جهان به شمار مي آيد. قوه مقننه از دو مجلس قانون گذاري(مجلس عوام) با 635 عضو (براي مدت 5 سال) و (مجلس اعيان) با 1000 عضو تشكيل يافته است.قانون اساسي موجود انگلستان، قسمتي از قوانين تصويبي مجلس، قسمتي از قوانين عرفي جاري و معمول، و قسمتي از حقوق سنتي تشكيل يافته است. مواد قانون اساسي هيچگاه بصورت مدون درنيامده و در مواقع لزوم مي توانند بر طبق شرايط روز از طريق تصويب پارلمان و يا آراي عمومي تغيير پذيرند. مجلس لردها عاليترين مرجع رسيدگي در كشور است و نمايندگانش شامل نمايندگان موروثي، اشراف و نجيب زادگان، قضات عالي مادام العمر، 2 اسقف و 24 نفر از كشيشان عالي مي باشد. اين مجلس داراي قدرت به تعويق انداختن تصويب قوانين مي باشد ولي نمي تواند از تصويب نهائي آنها جلوگيري كند. مجلس عوام واضع قوانين و تصويب كننده نهائي آنها مي باشد.كشورانگلستان از اتحاد اسكاتلند، انگلند، ويلز و ايرلند شمالي تشكيل يافته كه واحدهاي فوق در امور داخلي خويش، استقلال و خودمختاري نسبي دارند و هر يك به عنوان كشور مستقل محسوب مي گردند. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، انگلند از 39 ولايت (كاونتي)، 6 متروپوليتن كاونتي و «لندن بزرگتر» تشكيل گرديده است.

فعاليت احزاب در انگلستان تا حدودي آزاد است. از جمله احزاب مهم آن مي توان به احزاب محافظه كار، كارگر، آزاديخواه، دموكرات ليبرال(آزاديخواه)، و حزب ملي اسكاتلند اشاره نمود.

طي سال 1945، كشور انگلستان به عضويت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن در سازمان هاي پيمان آتلانتيك شمالي( ناتو)،سازمان پيمان مركزي(سنتو)،اتحاديه اروپاي غربي(وئو)، شوراي اروپا، جامعه اروپا، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (اواسي دي)،برنامه كلمبو-بانك توسعه آسيا(آدب)، شوراي همكاريهاي گمركي(سي سي دي)،كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا(اسه)، كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي آمريكاي لاتين(اكلا)،سيستم پولي اروپا(امس)، ملل مشترك المنافع، سازمان خواروبار ملل متحد(فائو)،گات، آژانس بين المللي انرژي اتمي(يااآ)، بانك جهاني،سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري(ايكائو)، انجمن بين المللي توسعه سازمان ملل متحد(آيدا)،بنگاه مالي بين المللي(ايفك)،سازمان بين المللي كار(ايلو)،سازمان مشورتي دريايي بين دول(ايمكو)،صندوق بين المللي پول(ايمف)،اتحاديه بين المللي مخابرات(ايتو)، سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد(يونسكو)، اتحاديه جهاني پست(يوپو)، سازمان جهاني هواشناسي(ومو)،سازمان جهاني بهداشت(وهو)و بانك عمران آمريكا (ايدب) نيز عضويت دارد. طي سال1533، مقارن با حكومت هنري هشتم، انگلستان از به رسميت شناختن كليساهاي كاتوليك خودداري نموده و از كليسايAnglican به عنوان كليساي رسمي كشور ياد نمود. با اين وجود، پادشاه رئيس كشور بوده و كليساها از هيچ گونه قدرت سياسي برخوردار نمي باشند. دركشور انگلستان، قانون اساسي مدوني وجود نداشته و قوانين اجتماعي در نتيجه تصميم گيري هاي پارلمان ملي وضع مي گردند. نخستين قوانين پارلماني كشورطي جنگ سال49-1642 با قدرت اجرايي چارلز اول به تصويب رسيد.درآن اثنا، اوليوركرومول تحت عنوان ويكتوريا به انگلستان حكومت مي نمود. اما پس از مرگ وي، سلطنت قدرت خود را بازيافت.از آن پس، ملكه اليزابت دوم در راس حكومت قرار دارد و اين درحاليست كه مأمورين منتخب دولتي به اداره كشور مبادرت مي نمايند.خانه ملت مهمترين بخش قانونگذاري كشور، از659 عضو برخوردار مي باشد.دركشور انگلستان، حزبي كه بيشترين كرسي مجلس را به خود اختصاص دهد،.

.