Tier 2 Visa

کارگران ماهر

این نوع ویزا برای کارگران ماهر اخذ می گردد اگر درحال حاضر ویزای کاری موقت در انگلستان را دارا هستید قادر خواهید بود بر طبق قوانین جدید ویزای خود را تمدید نمایید.
برای اخذ این نوع ویزاکاری بایستی مدارکی مبنی بر ضمانت معتبر وپیشنهاد کاری از طرف شرکتی طرف قرارداد را دارا باشید که ان شرکت وکار پیشنهادی ان با رعایت قوانین جدید وزارت کشور انگلستان نسبت به پرداخت حقوق بر اساس قرار داد کاری عمل کند.

متقاضیان ویزای کارگران ماهر باید شرایط ذیل را برای دریافت ویزای کار داشته باشند.

  • پیشنهاد کاری از شرکت یا موسسه ای در انگلستان
  • نامه از شرکت یا موسسه ای که پیشنهاد کار به شما داده است.
  • کسب امتیازات لازم که شرح ان را در ادامه توضیح داده خواهد شد.

کسب امتیازات لازم برای متقاضیان مجموعا 70 امتیاز می باشد که براساس موارد ذیل خواهد بود.

  • ضامن معتبر.
  • داشتن مدرک تحصیلی
  • تائیده شرکت در مورد میزان حقوق شما و قرارداد کاری
  • توانایی در زبان انگلیسی
  • توانایی مالی

توجه : اگر حرفه شخص متقاضی در لیست مشاغل مورد نیاز کشور انگلستان نباشد وهمچنین کار پیشنهادی باید دارای شرایط ویژه ای باشد که افراد مقیم کشور انگلستان در خواست این کاررا از وزارت کار درخواست نکرده باشند وپیشنهاد کاری توسط شخص متقاضی از کشور دیگر می تواند مورد قبول واقع شود.
ضامن معتبر :برای درخواست ویزای کار برای کارگران ماهر طبق قوانین مصوب می بایست شرکت یا موسسه ای که درخواست کار را ارائه می دهد دارای مدرکی باشد که اثبات کند نیاز به کارگر ماهر دارد.وهمچنین مدارکی که نشان دهنده مجوز ان موسسه باشد که داشتن این مدرک 50 امتیاز را برای فرد متقاضی کسب می کند.
اگر کار پیشنهادی در لیست مشاغل مورد نیاز کشور انگلستان باشد شخص متقاضی با ارائه پیشنهاد کار از شرکت معتبر قادر خواهد بود 50 امتیاز راکسب کند و در غیر این صورت فقط 30 امتیاز را کسب می کند.
توانائی مالی : فرد متقاضی بایستی قادر به کسب 15 امتیاز در این قسمت باشد.
یعنی باید ثابت کند که قادر به پرداخت هزینه های زندگی خود واعضا فامیل خود شامل همسر و فرزندانش را می باشد وبرای اثبات ان باید حساب بانکی خود را ارائه دهد.
مهارت در زبان انگلیسی: فرد متقاضی بایستی قادر به درک وصحبت کردن زبان انگلیسی باشد وبه این ترتیب 15 امتیاز را کسب کند.
این نوع ویزا قابل تمدید می باشد و شامل همسر وفرزندان شخص متقاضی زیر سن 18 سال نیز می باشد ومی توانند اعضاء خانواده به عنوان وابسته شخص متقاضی ویزا دریافت کنند.

Tier 2 Visa

ویزای کاری برای ورزشکاران

این نوع ویزا جهت افراد ورزشکار ومربیان شاخص ورزشی می باشد و افرادی که قادر به دریافت ان هستند که در سطوح بالای ورزشی فعالیت می کنند.
شخص متقاضی بایستی در خواستی از یکی از باشگاههای معتبر در انگلستان را ارائه دهد .
و همچنین نیز می بایست 70 امتیاز را بتواند کسب کنند . که این 70 امتیاز شامل:
• توانایی مالی
• ضامن معتبر
• توانایی در زبان انگلیسی می باشد.

فرد متقاضی بایستی در بالاترین سطوح ملی وبین المللی فعالیت ورزشی داشته باشد و باشگاه وشرکتی که ضمانت را ارائه میدهد باید اثبات کند که جهت ان شغل نتوانسته فردی را در اتحادیه اروپا پیدا کند .
ضامن معتبر: برای در خواست این نوع ویزا شرکت یا باشگاهی که پیشنهاد کار را می دهد باید معتبر باشد ودارای مجوزهای لازم باشد.
همچنین شغل پیشنهادی باید در لیست مشاغل مورد نیاز در کشور انگلستان باشد.
که از این طریق 50 امتیاز را شخص متقاضی کسب می نماید.
توانایی مالی :شخص متقاضی بایستی قادر به 15 امتیاز در این بخش باشد که که برای این منظور گردش حساب بانکی ویا سپرده بانکی لازم می باشد .
یعنی شخص تقا ضا دهنده باید توانایی پرداخت هزینه های زندگی خود و اعضا خانواده خود را دارا باشد. این ویزا شامل فرد متقاضی و همسر و فرزندان زیر 18 سال و تمام اعضا فامیل خود که از نظر مالی وابسته به فرد متقاضی هستند میباشد.
این نوع ویزا قابل تمدید میباشد وکلیه افراد خانواده از اجازه کار بهره مند خواهند شد وهمچنین از مراکز درمانی رایگان و سیستم اموزشی رایگان استفاده خواهند نمود.

Tier 2 Visa

ویزای کاری مبلغان مذهبی

این نوع ویزا برای افراد مذهبی می باشد که جهت تبلیغ دین خود به انگلستان می ایند.
فرد متقاضی بایید امتیازات لازم جهت این نوع ویزا را کسب نماید. متقاضیان بایستی جهت کسب 70 امتیاز مدرک ضامن معتبر و توانایی مالی و همچنین توانایی در زبان انگلیسی را داشته باشند.
فرد متقاضی بایستی توانایی مالی برای پرداخت هزینه های زندگی خود و خانواده اش را داشته باشد وبه این منظور گردش حساب بانکی فرد متقاضی می بایست ارائه شود که از این طریق 15 امتیاز را کسب می نمایید.
داشتن ضامن معتبر برای فرد متقاضی 50 امتیاز را کسب می کند. وهمچنین دانستن زبان انگلیسی فرد متقاضی10 امتیاز را شامل میشود .یعنی فرد متقاضی قادر به درک وصحبت کردن زبان انگلیسی باشد.
این نوع ویزا قابل تمدید می باشد و شخص متقاضی می تواند همسر و فرزندان زیر 18 سال وتمام اعضا خانواده خود را که از نظر مالی به وی وابسته هستند را همراه خود به انگلستان بیاورد  و کلیه اعضا خانواده از اجازه کار بهره مند خواهند شد و همچنین از مراکز درمانی رایگان وسیستم اموزشی رایگان استفاده خواهند نمود.
شرکت حقوقی ما این توانایی را دارد که پس از تکمیل نمودن پرونده شما در کوتاهترین زمان برای شما اخذ ویزا نماید .