این نوع ویزا جهت افرادی است که تمایل به دیدار نزدیکان خود در انگلستان دارند . زمان این ویزا عموما”6 ماه میباشد و دارندگان این نوع ویزا نباید طی مدت حضور خود در انگلستان به استخدام کاری در آیند و این نوع ویزا را نمی توان تمدید کرد و یا به ویزای دیگر تبدیل کردو افرادی که در خواست آنها از طرف دولت انگلستان برای این نوع ویزا رد می شود اجازه ندارند نسبت به این تصمیم اعتراض نمایندمگر اینکه این نوع در خواست , برای فامیل درجه اول بوده باشد.

 

 

اشخاصی که موفق به کسب این ویزا میشوند باید شرایط زیر را فراهم کنند:

1-این افراد می بایست با حسن نیت خود فقط برای مدت کمتر از 6 ماه در انگلستان مانده

و قبل از 6ماه کشور را ترک کنند.

2-طی مدت حضور خود در انگلستان تحت هیچ شراطی درگیر کار یا تجارت نشوند.

3-این افراد بایستی با ارائه مدارک مستند ثابت کنند که توانایی مالی کافی دارند که طی

مدت حضور خود در انگلستان قادر به پرداخت هزینه های خود هستندودر صورتی که

فرد درخواست کننده ویزا جهت دیدار خانوادهء خود می اید بایستی اعضای خانواده وی

که شخص را دعوت کرده اند به دولت انگلستان ثابت کنند که طی مدت حضور فرد در

این کشور مخارج مسکن ودیگر مخارج وی را تقبل خواهند کرد.

4-همچنین این افراد بایستی قادر به پر داخت هزینه های بر گشت به کشور خود باشند.